Conferences in Shinjuku New City Hotel 31-1 Nishi-Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan